Barberà – Catàleg de processos (S.XVII-XVIII)

1608.02.16
Còpia de la la llicència a Joan Gili, pagès, per vendre a carta de  gràcia una peça de terra anomenada el Pla del Padró.
Llicència de venda

1611.08.02
Enquesta contra Jaume Arús, paraire de Sabadell, acusat de violar Jerònima Moret, donzella de 15 o 16 anys.
Violació

1611.08.02
Elisabet, muller de Lluís Pasqual, fuster de Barcelona, contra els curadors dels pupils Ravella, [per a l’estimació d’uns béns segrestats].
Estimació de béns

1614.04.15
Antic Arnella, apotecari de Sabadell, contra Joan Gorchs, pagès, i Damià Font, pagès de Sabadell, tutors dels fills de Bartomeu Font,moliner, per un deute de 12 lliures d’un compte de medecines.
Despeses de medecines

1614.06.15
Enquesta contra els qui dispararen contra Antoni Sabater, àlies Roqueta, pagès de la casa d’Antic Mateu.
Agressió amb arma de foc

1614.09.12
Antic Carner de les Arenes, pagès de Sant Feliu del Racó, contra Montserrat Sanfeliu i Joan Bofill, tutors del pupil Ravella, per un deute de 40 lliures, relatiu a 4 anyades pels aliments subministrats a dit pupil.
Prestació d’aliments

1616.05.09
Enquesta contra Pere Casals, Pau Fort i Pere Joan Bartres,carreters, acusats de robar llenya i resistir-se a ésser detinguts pel batlle.
Robatori de llenya

1617.07.15
Plica de testimonis a instància de Pere Arnella, teixidor de llana de Terrassa, en la causa contra Bartomeu Joncar, teixidor de lli de dita vila, entorn de la mort d’un matxo.
Indemnització per danys

1617.07.27
Enquesta contra Joan Gorchs, pagès, per prendre a Jaume Estaper les parts que li tocaven d’una batuda d’espelta.
Apropiació indeguda

1617.11.08
Execució dels béns d’Antoni Guasch i el seu fill Francesc, en vigor
Execució de béns

1618.09.24
Lluís Serra, pagès de Cerdanyola, contra Joan Domènec, pagès de dita parròquia, per tal que li restitueixi l’usdefruit d’una peça de terra del lloc dit la Rovira.
Propietat i usdefruit

1620.06.20
Jaume Fàbregues, pagès de Sant Feliu Sasserra, contra Agustí Sanfeliu, Miquel Gorchs i Joan Font, perquè aquests deixin vàcues unes propietats del mas Codonyés que tenien establertes.
Propietat i usdefruit

1620.08.08
Execució dels béns d’Agustí Parera, pagès, a instància de Pere Mas, botiguer de Moià.
Execució de béns

1620.08.27
Melcior Amat, pagès de Sabadell, contra Antoni Vabulet, moliner de draps, per un deute d’11 lliures, relatiu a la compra de set càrregues de sabó.
Deute comercial

1621.02.15
Execució dels béns d’Agustí Parera, pagès, a instància del procurador fiscal del batlle de Barberà.
Execució de béns

1621.02.15
Execució dels béns de Pau Ribes, pagès i moliner, a instància d’Antoni Axameno, procurador de Pere Joan Ribes, flassader de Barcelona.
Execució de béns

1621.09.27
Enquesta contra els qui han disparat un tret de pedrenyal a Antoni Babolet, moliner de draps, quan era a la finestra del molí d’en Ribes.
Agressió amb arma de foc

1622.03.03
Enquesta contra els bandolers emmascarats que assaltaren uns traginers al camí ral de Barcelona a Manresa.
Bandolerisme

1623.04.30
Enquesta contra Domenjó Garau, treballador francès de la casa d’Antic Salvatella, per robar diferents objectes d’una caixa de fusta.
Robatori d’objectes diversos

1623.11.29
Nadal Rius, treballador habitant de Sabadell, contra Joan Xapalí,pagès, en reclamació de diversos jornals no pagats.*
Deute laboral

1624.11.07
Excusació a Montserrat Santfeliu de la tutela dels pupils Borrullde Ripollet.
Excusació de tutor

1627.02.02
Joan Bruc, paraire de llana de Sabadell, contra Antic Estaper,moliner de farina (pràcticament il·legible).
Sense adscripció

1631.07.20
Requesta de Margarida Anglada al batlle Francesc Llobet, per tal que cessi en l’execució dels grans i fruits del mas Codonyés.
Requesta

1631.07.23
Requesta de Margarida, muller de Jacint Anglada, contra el batlle Francesc Llobet, en oposició a l’empara de grans del mas Codonyés.
Requesta

1635.02.17
Taxació de salari de Montserrat Sanfeliu, pagès, tutor i curador dels pupils Ravella.
Taxació del salari de tutors

1636 [ca]
Testimonis de Pere Rosés, pastor, i Joan Tintorer, pagès, sobre el robatori dels mobles de la rectoria a càrrec de l’escolà Pere Miret i Antoni Bogalet, ambdós capturats pel batlle.
Robatori a l’església

1636.10.21
Enquesta contra els qui han robat als traginers de Manresa, al camí ral, prop de l’hostal nou del terme.
Bandolerisme

1636.12.31
Enquesta sobre l’assassinat de Bernat Duran, traginer de Manresa,al camí ral que va de Barcelona a Manresa, prop de l’hostal nou.
Assassinat

1637.05.04
Benet Palau, pagès de Sabadell, contra els pretendents del mas Llobateres, sol·licitant l’adjudicació dels béns d’aquesta heretat,com a parent més proper.
Mort “ab intestato”

1637.12.10
Enquesta contra els qui han robat a Josep Mas, traginer de Sallent,dues peces de cordellats blancs, al camí ral de Barcelona a Manresa.
Bandolerisme

1638.12.19
Enquesta contra Josep Xapalí, pagès, la seva muller Eulàlia, i Andreu Pera, corder de Sabadell, per tallar els arbres i robar la llenya d’una peça de terra dita la Rovirola, situada entre els termes de Barberà i Sabadell.
Robatori de llenya

1640.04.18
Enquesta sobre el robatori al mas Llobateres, comès per dos individus que retingueren Joan Xapalí, habitant de dit mas, i el cremaren en llançar-li una paella d’oli bullent.
Bandolerisme

1640.08.22
Joana Barber, vídua d’Agustí Parera, pagès, contra Francesc Duran, curador dels pupils Barber, per tal de rescindir la concòrdia pactada amb el seu difunt germà, Joan Pau, i reclamant el pagament de 350 lliures.
Reclamació de dot

1641.08.12
Enquesta sobre l’assassinat de Pere Arch, pagès, mort de dos trets i trobat per la seva muller prop del mas Ribes, a la riba del riu Ripoll.
Assassinat

1646.12.18
Enquesta contra Jeroni Castany, treballador, per llançar una escopetada a un soldat a cavall d’una companyia allotjada a la parròquia de Barberà.
Agressió a un soldat

1647.03.26
Bernat Gorchs, pagès, contra Antoni Vendranes, hostaler, per tal que desocupi la casa i hostal on habita i pagui els lloguers deguts.
Desnonament

1648.09.20
Enquesta contra Benet Bassa, pagès de Sant Pere d’Abrera, per haver mort de diverses punyalades Montserrat Font, moliner del molí d’en Ribes.
Assassinat

1650.08.13
Llicència a Ramon Alzina, pagès de Polinyà i tutor dels fills de Josep Sanfeliu, per manllevar cent lliures i així poder satisfer els deutes contrets pel cònjuges Josep Sanfeliu i Maria Omet.
Llicència de venda

1652.12.29
Assignació de Ramon Alzina, pagès de Polinyà, com a tutor i curador dels fills de Josep Sanfeliu de les Alzines, pagès de
Barberà.
Assignació de tutors

1653.01.26
Josep Planes, prevere de Sant Martí de Cerdanyola, contra Antoni Vendranes i Elisabet, vídua de Bernat Gorchs, pagès, reclamant la restitució de 200 peces de vuit rals de plata.
Deute d’un préstec

¡1653.05.16
Joan Serra, rector de l’església de Barberà, contra Antoni Vendranes, curador dels pupils i de la vídua Gorchs, en reclamació de diverses quantitats degudes en concepte de censos i censals.
Deute de censos

1657.01.20
El procurador fiscal de la batllia de Barberà contra Antoni Vendranes, pagès, imposant-li una pena de 10 lliures per no haver satisfet el manament d’aportar el testament, els capítols matrimonials i l’inventari dels béns de Bernat Gorchs.
Devolució de documents
1659.01.24

Llicència a Salvador Darder, argenter de Barcelona, per fer obres al mas Gorchs, quel ha comprat a Josep Gorchs, habitant del regne de València.
Llicència d’obres

1659.04.16
Salvador Darder, argenter de Barcelona, contra Jaume Andurell,pagès, a qui acusa d’haver robat algunes carretades de rajoles del forn del mas Gorchs.
Robatori de rajoles

1659.06.05
Procés de taxació dels aliments dels pupils Sanfeliu i del salari dels seu tutor, Ramon Alzina, pagès de Polinyà.
Prestació d’aliments

1660.03.01
Llicència a Jacint Altimira, pagès, per fer obres al mas Palomeres.
Llicència d’obre

1660.03.01
Llicència a Onofre Argemir, mercader de Barcelona, per fer obres al mas Codonyés, antigament Ferrer, i al molí dit d’en Ribes.
Llicència d’obres

1660.06.10
Els cònjuges Argemir i Creixells de Barcelona contra Francesc Torres, moliner de farina, comminant-lo a no tallar els arbres ni conrear una peça de terra situada prop del riu Ripoll, de pertinences del mas Codonyés.
Conflictes agraris

1662.08.30
Els síndics de la universitat contra Ramon Alzina, pagès de Polinyà, curador dels pupils Sanfeliu, a qui reclamen 200 lliures d’un censal que manllevà.
Deute d’un censa

1662.11.16
Enquesta contra Valentí Tintorer i Canyelles, pagès, per tractar de bagassa Maria Prats i de traïdor el seu marit, Bartomeu Prats i Clariana.
Calúmnies

1664.07.10
Enquesta contra Valentí Tintorer i Canyelles, pagès, per desafiar Jaume Clariana, estudiant, i fer tocar la campana de sometent.
Amenaces

1664.10.15
Assignació d’Antoni Font, paraire de llana de Sabadell, com a tutor dels fills de Pere Boixeres, moliner de farina de Barberà.
Assignació de tutors

1665.11.15
Enquesta contra Josep Planes, masover del mas Barber, per agredir a bastonades Ramon Canyelles, jove pastor.
Agressió

1665.11.21
Procés d’empara contra Valentí Canyelles i Tintorer i Francesc Estaper, masovers del mas Codonyés, dels béns deguts als
propietaris de dit mas, els quals són deutors de censos a l’obra de l’església de Barberà.
Empara

1666.07.01
Joan Serra, rector de l’esgésia de Barberà, contra Maria, vídua de Francesc Gili, pagès, a qui reclama 78 lliures relatives a 9 pensions d’un censal.
Deute d’un censal

1666.11.27
Procés de taxació d’aliments dels pupils Boixeres, a instància de Pere Font, paraire de Sabadell.
Prestació d’aliments

1676.02.15
Denúncia de Maria Vilallonga contra un tal Joan, dit Xemeneia,pastor de la casa de la senyora Argemir, per llançar-li pedrades en recriminar-li que pasturés el bestiar.
Agressió a una dona

1676.03.28
Ignasi Ximenis i Codina, ciutadà de Bracelona, contra Pere Duran,masover que fou de la torre de Riu-sec, en reclamació de censos defraudats.
Deute de censos

1677.05.12
Procés d’adjudicació dels béns de Joan Borrull, pagès, a favor dels seus nebots Bernat Borrull, Marianna Agulló i Borrull i Caterina Farreras i Borrull.
Mort “ab intestato”

1677.06.08
Testimonis de Magí Barnaig, treballador de Sabadell, i Pere Pasqual, pagès de dita vila, entorn d’un incident entre Pere Duran,masover del mas Llobet, i un fadrí que esgrimia una falç.
Baralla

1678.11.22
Enquesta contra Pere Genís, mosso, inculpat d’agredir a bastonades Teresa Duran, masovera del mas Llobet.
Agressió a una dona

1679.01.10
Procés d’adjudicació dels béns que foren de Francesc i Josep Llobet a favor de Maria Llobet, muller de Joan Borrell, pagès de Sant Pau de Riu-sec.
Mort “ab intestato”

1679.05.26
Excusació de Joan Serra, rector de Barberà, com a tutor del fills de Joan Andurell, hostaler.
Excusació de tutor

1680.02.26
Llicència a Joan Borrell i la seva muller Maria, com a hereus de Francesc Llobet, pagès, per manllevar un censal de 500 lliures, i llicència per lluir i quitar als hereus de Joan Lafont, ciutadà de Barcelona, un censal de 160 lliures.
Llicència de venda

1683.11.03
Llicència a Maria Serra i Clapés, vídua, per manllevar un censal de preu 200 lliures.
Llicència de venda

1685.09.10
Llicència a Maria Serra i Clapés per vendre una peça de terra per tal de poder satisfer els seus creditors.
Llicència de venda

1685.12.21
Visura de les obres necessàries a efectuar a l’església parroquial de Barberà, instada per la cúria eclesiàstica de Granollers.
Llicència d’obres

1687.09.11
Llicència a Maria Serra i Clapés i al seu fill Magí per vendre a carta de gràcia diverses peces de terra.
Llicència de venda

1692.08.18
Ermenegild Grases, mercader de Barcelona, contra Agustí Sangés,masover a la torre de dit Grases, per tal que desocupi la casa i les terres, atès que no les ha conreuat segons ús i bon costum de pagès.
Conflictes agraris

1698.10.03
Llicència a Jaume Pujades, doctor en medicina de Barcelona, per fer obres de millora a la casa que ha comprat a Magí Serra i Clapés.
Llicència d’obres

1705.05.03
Assignació de la tutela i cura dels fills i hereus de Magí Farrés.
Assignació de tutors

1710.04.28
Valentí Arderius, fuster, oposant-se a un manament de Francesc Pons, pagès, per tal que s’abstingui de tallar llenya del mas Ravella, el qual diu tenir arrendat per temps de quatre anys.
Conflictes agraris

1711.09.25
Intima a Bartomeu Torres, pagès, a instància del senyor Josep de Bru Mora i Banyols, ciutadà de Barcelona, assegurant que ha abonat 700 lliures per a recuperar el dret de col·lecta dels censos i delmes de Josep de Meca i de Cassador al terme de Terrassa.
Delme

1714.12.26
Enquesta contra Josep Tintorer, pagès, per ferir d’un cop de destralal cap Valentí Arderius, paperer.
Agressió amb arma blanca

1717.07.16
Pau Gorchs, pagès, en oposició a un manament dels cònjuges Joan i Eulàlia Pons, que li reclamen 18 lliures relatives a tres pensions d’un censal.
Deute d’un censal

1718
Apel·lació de Manel Carol, pagès, per tal de cancel·lar una empara instada per Francesc Magrans, pagès de Cerdanyola.
Empara

1724.11.07
Enquesta contra Marià Armengol, pagès, per agredir amb un banc Maria Armengol, la seva cunyada, la qual era en avançat estat de gestació.
Agressió a una dona

1728.10.12
Manament a Josep Tintorer, pagès, a instància de Josep Cruz,cirurgià de Sabadell, perquè declari els mobles i grans que li foren embargats i que eren propietat de Feliu Casablanca, pagès de Sant Quirze.
Empara

1730.11.26
Procés de la verificació d’empara feta contra Joan Vilaró dels diners o blat del pupil Sanfeliu, a favor de la Comunitat de
Preveres de Sabadell.
Empara

1731.06.12
Ramon Altimira, pagès de Cerdanyola, contra Valentí Arderius,pagès i paperer, perquè aquest li impedeix regar l’hort i li ha trencat una sèquia.
Conflictes d’aigües

1732.06.08
Exempció de tutors i curadors de Francesc Sanfeliu, pagès, per haver complert els 21 anys i ser capaç d’administrar el seu patrimoni.
Emancipació de tutors
1732.09.24
Emmanuel Abadal, rector de Barberà, contra Miquel Armengol,pagès, en reclamació de pensions impagades d’un censal.
Deute d’un censal

1736.12.14
Resposta de Manel Carner, pagès, a un ban presentat per Josep Rojas, pagès de Sabadell, per haver tallat un pi de la seva propietat.
Tala d’arbres

1737.11.23
Maria Teresa Duran, vídua d’Oleguer Argemir, ciutadà honrat de Barcelona, contra Joan Pons, pagès, per tal que restitueixi els arbres que arrencà, els quals havien estat plantats per a la defensa del canal del Ripoll.
Tala d’arbres

1738.03.14
Maria Teresa Argemir i Duran, vídua de Barcelona, contra Joan Vilaró, pagès, per infringir els pactes del contracte de parceria,segons el qual no podia tallar arbres.
Conflictes agraris

1738.08.07
Joan Vilaró, parcer de la casa i heretat Argemir, contra Maria Teresa Argemir, en oposició a les pretensions de desnonar-lo.
Desnonament

1738.09.13
Els cònjuges Jaume i Margarida Carner, contra Josep Carner,moliner, per tal que pagui 50 lliures que Manel Carner va
prometre de dot.
Reclamació de dot

1738.10.23
Sumària criminal contra Miquel Salvatella, pagès, a instància de Bernat Comadran, pagès de Santiga i propietari del mas Salvatella de Barberà, per haver pres i venut la mola del molí d’oli.
Robatori d’una mola

1739.06.27
Pere Canyameres, pagès de Sant Cugat, contra Francesc Llobateres, pagès i tutor dels fills de Silvestre Serra, per un deute
de 115 lliures.
Deute comercial

1741.01.16
Apel·lació de Miquel Andurell, pagès, contra un ban denunciat per Joan Homs, jornaler de Sabadell, per haver pasturat un ramat en un camp de la seva propietat.
Invasió de ramats

1742.09.13
Josep Sanllehí, pagès, contra Francesc Sanfeliu, també pagès,perquè aquest li ha acusà un ban pel ramat que pasturà a les terres de dit Sanfeliu.
Invasió de ramats

1742.11.02
Apel·lació de Marià Ferrés, pagès, contra un manament de Francesc Llobateres, parcer de la masia Vallhonrat de Santiga, en relació a la devolució d’uns grans emparats.

Empara

1742.12.17
Feliu Llobet, pagès, en oposició als bans instats per Ramon Font del Pla, pagès de Sabadell, contra Josep March, pagès, amb motiu d’haver entrat dues vaques a la seva propietat.
Invasió de ramats

1743.07.20
Procediment de constrenyiment a Pau Sanfeliu perquè dipositi a la tresoreria del Principat el que deu com a colon de l’heretat de la marquesa de Barberà.
Delme

1753.08.14
Nomenament de tutors i curadors de la persona i béns de Josep Arderius.
Assignació de tutors

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.